شرح وظایف

بكارگيري و هدايت كليه عوامل درون سازماني و برون سازماني در مطالعه و اجراي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي به منظور دسترسي به اهداف و برنامه ها در چارچوب سياست ها و اولويت هاي تعيين شده
برنامه ريزي و نظارت بر كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي با هماهنگي واحدهاي ذيربط
نظارت برحسن اجراي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي و قراردادهاي در دست اجرا و كنترل پيشرفت عمليات با توجه به برنامه هاي از پيش تعيين شده
برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر تعيين مشخصات و سيماي طرحها و ارزيابي زمينه هاي جلب مشاركت تشكلهاي مردمي در سرمايه گذاري ها
نظارت بر مطالعات و بررسي هاي زيست محيطي ، مطالعات اجتماعي و تدوين نظامهاي بهره برداري و مستند سازي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي در كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح
ارائه خدمات مشورتي و پشتيباني هاي تخصصي به مجريان طرحها با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در ارتباط با فعاليت هاي محوله
اعلام برنامه هاي مطالعاتي و اجرائي و مشخصات فني و احجام عمليات مورد نظر طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي به معاونت برنامه ريزي سازمان
نظارت بر مبادله و پيگيري موافقت نامه هاي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي و تخصيص بودجه و انجام هماهنگي هاي لازم
همكاري با دفتر برنامه ريزي منابع آب در تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت و پيش بيني برنامه هاي زماني مطالعات و عمليات اجرائي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي
بررسي ، پيشنهاد و اتخاذ روش هاي مناسب در انتخاب مشاوران و پيمانكاران واجد شرايط، تعيين صلاحيت و انتخاب مجري
بررسي روشهاي انجام كار و پيشنهاد روشهاي مناسب تر بر اساس قانون افزايش بهره وري در تمام فعاليتهاي ذيربط اعم از نيروي انساني و نوع اجراي كار پيماني و مشاوره اي
تهيه شرح خدمات ، بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، امور اعتباري ، تشكيل كميته هاي تخصصي در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعايت قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها و بخشنامه هاي موضوعه
برنامه ريزي و هماهنگي با معاونت حفاظت و بهره برداري در طول دوره تضمين و تحويل موقت و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور بهره برداري بهينه از طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي
تهيه و تدوين گزارشات تحليلي ادواري و ساير گزارشات مديريتي از وضعيت طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي و ارائه پيشنهادات ضروري به مقام مافوق
هماهنگي و نظارت در استقراربانك اطلاعاتي طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي به منظور دسترسي سريع به آمار و اطلاعات و تهيه گزارشات تلفيقي و مديريتي
انجام مطالعات و اجراي سيستم هاي دفاع غير عامل براي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي
بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد نظام فني و اجرايي صنعت آب
كنترل و نظارت بر واحدهاي تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجراي طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل